بیوگرافی :طبابت در خاندان انالویی

این بود  قرین به  هشتاد سال خاطره هایی عجین با تجربه که خشت های شرکت داروسازی گیاهی نیلوفر سفید هوم را بنا نمود....