عرق گیاهی برسم

این عرق با تلاش فراوان مرحوم حکیم انالویی با روشی بسیار تخصصی و تلفیقی به دست می آید