عرقیات

عرقیات در این شرکت با ترکیب روش های سنتی نظیر دیگ های مسی و روش های نوین نظیر سیستم های برودت دیجیتال به دست می آیند