براي‭ ‬نخستين‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬جهان
داروي‮ ‬گياهي‮ ‬ضدسرطان گیاهی گوارش درايران توليد شد

داروي‭ ‬ضد‭ ‬سرطان‭ ‬گوارش‭ ‬‮«‬اسپينال-زد‮»‬‭ ‬‮‬Spinal Z‮‬‭ ‬براي‭ ‬نخستين‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬از‭ ‬عصاره‭ ‬گياه‭ ‬بومي‭ ‬كشورمان‭ ‬توليد‭ ‬شد‮.‬

دكتر‭ ‬دولت آبادي،‭ ‬مسئول‭ ‬مرحله‭ ‬آزمايش هاي‭ ‬باليني‭ ‬داروي‭ ‬‮«‬اسپينال-زد‮»‬‭ ‬در‭ ‬تشريح‭ ‬ويژگي‮ ‬هاي‭ ‬داروي‭ ‬جديد‭ ‬به‭ ‬خراسان‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬ايده‭ ‬اوليه‭ ‬تهيه‭ ‬اين‭ ‬دارو‭ ‬توسط‭ ‬مرحوم حکیم انالویی‭ ‬در‭ ‬‮٨١‬‭ ‬سال‭ ‬پيش‭ ‬مطرح‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬تحقيق ها‭ ‬و‭ ‬مطالعه ها‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اين‭ ‬دارو‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬پراكنده‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬‭ ‬اين‭ ‬دارو‭ ‬آزمايش هاي‭ ‬سم شناسي‭ ‬و‭ ‬اثربخشي و صدور پروانه‭ ‬را‭ ‬گذرانده‭ ‬است
وی‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬مطالعه هاي‭ ‬باليني‭ ‬روي‭ ‬‮٠٠٧‬‭ ‬بيمار‭ ‬مبتلا‭ ‬به‭ ‬سرطان‭ ‬معده‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬نتايج‭ ‬آن‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬كامل‭ ‬موفقيت آميز‭ ‬بوده‭ ‬است‮.‬
در‭ ‬طول‭ ‬‮٢‬‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬تحقيق‭ ‬هاي‭ ‬گسترده اي‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اين‭ ‬دارو‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬تست هاي‭ ‬مربوطه‭ ‬توسط‭ ‬متخصصان‭ ‬و‭ ‬كارشناسان‭ ‬دانشگاه هاي‭ ‬تهران،‭ ‬شهيد‭ ‬بهشتي‭ ‬و‭ ‬صنعتي‭ ‬شريف‭ ‬انجام‭ ‬شد‮.‬
دكتر‭ ‬دولت آبادي‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬مي‮ ‬افزايد‮:‬‭ ‬به‭ ‬اعتقاد‭ ‬ما،‭ ‬داروي‭ ‬گياهي‭ ‬‮«‬اسپينال-زد‮»‬‭ ‬در‭ ‬درمان‭ ‬انواع‭ ‬ديگري‭ ‬از‭ ‬سرطان ها‭ ‬نيز‭ ‬موثر‭ ‬است؛‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬اثرات‭ ‬مطلوب‭ ‬اين‭ ‬دارو‭ ‬در‭ ‬معالجه‭ ‬يا‭ ‬بهبود‭ ‬سرطان هايي‭ ‬غير‭ ‬از‭ ‬دستگاه‭ ‬گوارش‭ ‬و‭ ‬معده‭ ‬نيز‭ ‬مشاهده‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬البته‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬بررسي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نتايج‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬زودي‭ ‬منتشر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‮.‬
مهندس‭ ‬مهدي‭ ‬جارياني،‭ ‬مدير‭ ‬عامل‭ ‬شركت‭ ‬توليد‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬‮«‬تماد‮»‬‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬باره‭ ‬به‭ ‬خراسان‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬اين‭ ‬شركت‭ ‬توليدكننده‭ ‬ماده‭ ‬اوليه‭ ‬‮«‬اسپينال-زد‮»‬‭ ‬است‮.‬‭ ‬اين‭ ‬تركيب‭ ‬يك‭ ‬داروي‭ ‬گياهي‭ ‬فرآوري‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬
‭ ‬‮«‬اسپينال‭ ‬‮-‬زد‮»‬‭ ‬متشكل‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬گياه‭ ‬دارويي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تحقيق ها‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬خواص‭ ‬ضد‭ ‬سرطاني‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬‮٥١‬‭ ‬سال‭ ‬پيش‭ ‬شروع‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬‭ ‬مراحل‭ ‬نمونه برداري‭ ‬و‭ ‬مصرف‭ ‬آزمايشي‭ ‬اين‭ ‬دارو‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬كامل‭ ‬انجام‭ ‬و‭ ‬تاثيرهاي‭ ‬مثبت‭ ‬آن‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬علمي‭ ‬ثابت‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬
‭ ‬اين‭ ‬دارو‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬كپسول‭ ‬از‭ ‬امسال‭ ‬وارد‭ ‬مرحله‭ ‬توليد‭ ‬انبوه‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬پيش بيني‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ارزان‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬بيماران‭ ‬نيازمند‭ ‬قرار‭ ‬گيرد‮.‬
وي‭ ‬مي‮ ‬افزايد‮:‬‭ ‬‮«‬اسپينال-زد‮»‬‭ ‬داروي‭ ‬معتبر‭ ‬قابل‭ ‬اعتمادي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬پزشكان‭ ‬متعهدي‭ ‬كه‭ ‬مراحل‭ ‬آزمايش هاي‭ ‬باليني‭ ‬اين‭ ‬دارو‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬نظارت‭ ‬داشته اند،‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬كامل‭ ‬تاييد‭ ‬كرده اند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬بهداشت‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬ثبت‭ ‬رسيده‭ ‬است‮.‬
مهندس‭ ‬جارياني‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬ويژگي‮ ‬هاي‭ ‬گياهان‭ ‬استفاده‭ ‬شده‭ ‬براي‭ ‬ساخت‭ ‬اين‭ ‬دارو،‭ ‬تصريح‭ ‬مي‮ ‬كند‮:‬‭ ‬رويش‭ ‬اين‭ ‬گياهان‭ ‬در‭ ‬نقاط‭ ‬خاصي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬شرايط‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬مساعدي‭ ‬داشته‭ ‬باشد؛‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬دامنه هاي‭ ‬زاگرس‮.‬
بخش هايي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬گياهان‭ ‬نيز‭ ‬از‭ ‬نقاط‭ ‬مختلف‭ ‬ديگر‭ ‬جمع آوري‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬
مدير‭ ‬عامل‭ ‬‮«‬تماد‮»‬‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬تحقيق هايي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬بر‭ ‬پايه‭ ‬ايده‭ ‬يك‭ ‬دكتر‭ ‬داروساز‭ ‬شكل‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نتيجه‭ ‬رسيده‭ ‬است‮.‬
يك‭ ‬فرد‭ ‬آگاه‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬مراحل‭ ‬توليد‭ ‬داروي‭ ‬ضد‭ ‬سرطان‭ ‬‮«‬اسپينال‮-‬‭ ‬زد‮»‬‭ ‬در‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬خراسان‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬مطالعه‭ ‬براي‭ ‬بررسي‭ ‬خواص‭ ‬ضد‭ ‬سرطاني‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬گياهان‭ ‬دارويي‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬‮٥١‬‭ ‬تا‭ ‬‮٨١‬‭ ‬سال‭ ‬پيش‭ ‬شروع‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬البته‭ ‬تركيب‭ ‬داروي‭ ‬‮«‬اسپينال-زد‮»‬‭ ‬به‭ ‬دلايل‭ ‬امنيتي‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬منتشر‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬ولي‭ ‬اين‭ ‬دارو‭ ‬مجموعه اي‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬گياه‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬فرمولاسيون‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬آزمايش هاي‭ ‬باليني‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬موفقيت‭ ‬در‭ ‬مركز‭ ‬تحقيقات‭ ‬دارو‭ ‬پخش‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬رسيده‭ ‬است‮.‬
اين‭ ‬مقام‭ ‬آگاه‭ ‬افزود‮:‬‭ ‬اين‭ ‬دارو‭ ‬مراحل‭ ‬مختلف‭ ‬تاييد‭ ‬دارويي‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬موفقيت‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬گذاشته‭ ‬است؛‭ ‬چون‭ ‬هر‭ ‬دارو‭ ‬براي‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬مصرف،‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬‮٣‬‭ ‬فاز‭ ‬بگذرد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬فاز‭ ‬تعداد‭ ‬بيماراني‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬دارو‭ ‬مداوا‭ ‬مي‮ ‬شوند،‭ ‬افزايش‭ ‬پيدا‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬عوارض‭ ‬جانبي‭ ‬و‭ ‬اثرات‭ ‬نامطلوب‭ ‬احتمالي‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬مصرف‭ ‬دارو‭ ‬مورد‭ ‬بررسي‭ ‬و‭ ‬مطالعه‭ ‬قرار‭ ‬مي‮ ‬گيرد‮.‬‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬گذراندن‭ ‬اين‭ ‬‮٣‬‭ ‬مرحله،‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬موثر‭ ‬بودن‭ ‬دارو‭ ‬تاييد‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬طبق‭ ‬اطلاعات‭ ‬ما‭ ‬اين‭ ‬مراحل‭ ‬با‭ ‬موفقيت‭ ‬طي‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬

پی نوشت: شرکت داروسازی گیاهی نیلوفر سفید هوم متشکل از  افراد متعهد و به جا مانده از گروه مرحوم حکیم انالویی در نظر دارد تا با در آمیختن تحربیات هشتاد ساله ی خاندان آنالویی با علم روز بتواند نام نیک آن بزرگواران را برای همیشه جاودان کند.