آنالویی

تحولی شگرف در درمان سرطان با داروی های گیاهی

/post-3

براي‭ ‬نخستين‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬جهان
داروي‮ ‬گياهي‮ ‬ضدسرطان گوارش درايران توليد شد
دكتر‭ ‬دولت آبادي،‭ ‬مسئول‭ ‬مرحله‭ ‬آزمايش هاي‭ ‬باليني‭ ‬داروي‭ ‬‮«‬اسپينال-زد‮»‬‭ ‬در‭ ‬تشريح‭ ‬ويژگي‮ ‬هاي‭ ‬داروي‭ ‬جديد‭ ‬به‭ ‬خراسان‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬ايده‭ ‬اوليه‭ ‬تهيه‭ ‬اين‭ ‬دارو‭ ‬توسط‭ ‬مرحوم حکیم انالویی‭ ‬در‭ ‬‮٨١‬‭ ‬سال‭ ‬پيش‭ ‬مطرح‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬تحقيق ها‭ ‬و‭ ‬مطالعه ها‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اين‭ ‬دارو‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬پراكنده‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است‮.‬‭ ‬اين‭ ‬دارو‭ ‬آزمايش هاي‭ ‬سم شناسي‭ ‬و‭ ‬اثربخشي و صدور پروانه‭ ‬را‭ ‬گذرانده‭ ‬است